Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke organisatie die aan GemeenteCollege een opdracht heeft gegeven dan wel onderhandelt over het verstrekken van een opdracht.
2. Training: een door GemeenteCollege verzorgd(e) (open) cursus, seminar, coaching, actualiteitenbijeenkomst dan wel enige andere vorm van training of opleiding.
3. Deelnemer(s): personen die zich hebben aangemeld voor deelname aan een door GemeenteCollege verzorgde Training, dan wel door Opdrachtgever aangemelde personen.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen GemeenteCollege en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Door het verstrekken van een opdracht of door aanmelding voor een Training aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GemeenteCollege en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en uitvoering
1. Offertes van GemeenteCollege zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor
opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De door GemeenteCollege gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. GemeenteCollege is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. GemeenteCollege kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GemeenteCollege niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. GemeenteCollege heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor het bedrag dat oorspronkelijk overeengekomen werd. GemeenteCollege zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GemeenteCollege een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 4 Aanmelding
Aanmelding voor een Training geschiedt middels het verzenden van een e-mailbericht of via het inschrijfformulier op de website van GemeenteCollege. Iedere Deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanmelding, in de vorm van een e-mailbericht. Ongeveer twee weken voor de start van de Training ontvangt de Deelnemer aanvullende informatie.

Algemene persoonsgegevens op het inschrijfformulier worden in beperkte mate gebruikt om contactpersonen op de hoogte te stellen van relevante nieuwe trainingen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de Opdrachtgever en GemeenteCollege anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
2. Na de vervaldatum is de Opdrachtgever in gebreke en heeft GemeenteCollege het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met minimum van 75 euro die ten laste van Opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor GemeenteCollege. 
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan GemeenteCollege de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied. Tevens kan GemeenteCollege buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen aan Opdrachtgever. 
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van GemeenteCollege op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
5. GemeenteCollege heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GemeenteCollege kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GemeenteCollege kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter 
invordering gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als 
de buitenrechtelijke.

Artikel 6 Annulering en opschorten van trainingen
1. GemeenteCollege is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de Training te annuleren. GemeenteCollege zal de deelnemer hiervan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen en voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door GemeenteCollege aan de deelnemer worden geretourneerd. 
2. In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een Training heeft GemeenteCollege het recht een Training te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. 
3. Annulering voor deelname aan een Training door Opdrachtgever of Deelnemer kan slechts schriftelijk of middels een e-mailbericht geschieden. 
4. Bij annulering brengt GemeenteCollege de volgende kosten in rekening:
- bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Training: 50 euro administratiekosten
- bij annulering tussen twee maanden en een maand voor de Training: 25% van de kosten van de Training
- bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de kosten van de Training.
- bij annulering korten dan 14 dagen voor aanvang van de Training: de totale kosten van de Training.
- als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering gezien.
5. Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de deelnemer recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.
6. Lid 1 tot en met 4 zijn niet geldig bij ontstane overeenkomsten, vanuit offertes, tussen opdrachtgever en GemeenteCollege.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
1. GemeenteCollege is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de opdracht GemeenteCollege ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is GemeenteCollege bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van GemeenteCollege op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GemeenteCollege de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht. 
4. Indien GemeenteCollege tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
5. GemeenteCollege behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door GemeenteCollege, zal GemeenteCollege in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GemeenteCollege extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
1. GemeenteCollege is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GemeenteCollege is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van GemeenteCollege is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. GemeenteCollege is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GemeenteCollege aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GemeenteCollege toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. GemeenteCollege is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De opdrachtgever vrijwaart GemeenteCollege voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GemeenteCollege toerekenbaar is.

Artikel 9 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GemeenteCollege geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GemeenteCollege niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Voor zover GemeenteCollege ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is GemeenteCollege gerechtigd om bedoelde separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GemeenteCollege zich de rechten en bevoegdheden voor die GemeenteCollege toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. GemeenteCollege behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Non-concurrentie
Het is Opdrachtgever en Deelnemer niet toegestaan op basis van de door GemeenteCollege verzorgde opleiding en het daarbij te gebruiken studiemateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van GemeenteCollege.

Artikel 12 Boete

Bij overtreding van het in de artikelen 10 en 11 bepaalde, verbeurt GemeenteCollege, aan opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000 per overtreding, zegge: DUIZEND EURO per overtreding, vermeerderd met € 250, zegge: TWEE HONDERD EN VIJFTIG EURO voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van GEMEENTECOLLEGE om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GemeenteCollege partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De Rechtbank Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.