Ruimtelijke Ordening bij Gebiedsontwikkeling ruimtelijke ordening

In deze basistraining wordt op interactieve wijze kennis gemaakt met Ruimtelijke Ordening bij gebiedsontwikkelingsprojecten van gemeenten. Het doel is het vergroten van jouw basiskennis en basisvaardigheden. Hiermee vergroot jij de dialoog en het begrip in projecten. Daarnaast draagt het bij aan integraal projectmatig werken.


 • Doelgroep
  De training is gericht op alle deelnemers in projectgroepen zoals projectleiders, civiel-techneuten, stedenbouwkundigen, planeconomen of andere specialisten die te maken krijgen met ruimtelijke ordeningsvraagstukken bij gebiedsontwikkeling. Ook geschikt voor lijnmanagers en andere functionarissen die willen snuffelen aan een ander vakgebied en die nog geen of onvoldoende basiskennis hebben van ruimtelijke ordening bij gebiedsontwikkeling.

  Doelen
  Kernaspecten die worden behandeld zijn gericht op het komen tot haalbare projecten.
  1. De Wet op de ruimtelijke ordening, specifiek de functie en mogelijkheden van structuurvisie, bestemmingsplan en exploitatieplan. Bezwaar en beroep mogelijkheden, juridische status, slimme inzet bij jouw gebiedsontwikkeling.
  2. De onderbouwing van de haalbaarheid van je project: behoefteonderzoek en ladder van duurzame verstedelijking, financieel-economische haalbaarheid, bovenwijkse voorzieningen, verplichte basisonderzoeken, planschadeverhaalsovereenkomsten.
  3. Aanpalende wetgeving: milieuaspecten (geluid, bodem, stank, externe veiligheid).Woningwet, Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet, bouwverordening, parkeernormen, omgevingsvergunning, duurzaamheidseisen. Relaties tussen de verschillende vakgebieden.
  4. Actuele ontwikkelingen op hoofdlijn: voorbereiding op Omgevingswet, wet op de vennootschapsbelasting, organische gebiedsontwikkeling en juridische mogelijkheden.
  5. Juridisch mogelijke samenwerking bij gebiedsontwikkeling: actief / faciliterend, vormen van PPS, relatie met aanbestedingsaspecten, rolverdeling publiek-privaat, bijbehorend risicomanagement.

  De training wordt in hoofdlijnen benaderd vanuit een voorbeeldcasus. Deze interactieve vorm, waarbij ruimte is voor directe vragen en inbreng van voorbeelden van de deelnemers is uiterst praktijkgericht. De training beoogt niet een gedetailleerd of compleet beeld te geven van juridisch/planologische mogelijkheden maar beoogt een kader op hoofdlijnen te schetsen.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  1 dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Ruimtelijke Ordening bij Gebiedsontwikkeling

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Ruimtelijke ordening bij gebiedsontwikkeling
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Ruimtelijke Ordening bij Gebiedsontwikkeling

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.